Copyright 2019 - انواع کمرسور

مساحت سطح ( کویل اواپراتور )

مساحت سطح ( کویل اواپراتور ) ( Surface Area )


معادله ظرفیت اواپراتور اشاره بر این دارد که ظرفیت یک اواپراتور می تواند با تغییر مساحت سطح خارجی کویل آن تغییر کند .
در بعضی موارد مقادیر Uو METD تحت تأثیر تغییرات مساحت سطح قرار می گیرند . در چنین مواردی ، ظرفیت اواپراتور نمی تواند با تغییر مساحت سطح یک نسبت مستقیم داشته باشد .
برای تشریح این بحث در شکل زیر کویلهایی نشان داده شده اند که در آنها کویلهای B و C هریک دارای سطحی دو برابر مساحت سطح کویل A می باشند .
با این حال افزایش ظرفیت نسبت به ظرفیت کویل A می تواند برای کویل C بیشتر از کویل B باشد .
درصورتیکه سرعت هوا ثابت باشد ( برای این منظور بایستی مقدار هوایی که روی کویل C سیرکوله می شود ، دو برابر مقدار هوایی باشد که روی کویل A سیرکوله می گردد ) مقدار METD کویل C برابر METD کویل A شده و بنابراین ، ظرفیت کویلC دو برابر ظرفیت کویل A خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (b-38) چگونگی تحت تأثیر قرارگرفتن مقدار METD را وقتی که مساحت سطح کویل بوسیله افزایش تعداد ردیفها افزایش می یابد ، تشریح می کند .
ملاحظه می گردد که افت دمای هوا در طول ردیف اول بیشترین مقدار بوده و در نتیجه در ردیفهای بعدی این افت دما کمتر می شود . بنابراین در ردیفهای بعدی نرخ انتقال حرارت کمتر بوده و دارای راندمان کمتری نسبت به ردیفهای قبلی خواهند بود . بدین علت اگر مساحت سطح کویل A به وسیله افزایش تعداد ردیفها دو برابر شود ، همانند کویل B، مقدار METD کاهش یافته و افزایش ظرفیت نمی تواند به آن اندازه ایی باشد که با افزایش مساحت سطح به صورت کویل C افزایش می یابد .
در کل برای یک مساحت سطح کل ثابت ، یک کویل مسطح ، پهن و طویل ، دارای راندمان بیشتری نسبت به یک کویل باریک با عمق و ردیف بیشتر خواهد بود.
ولیکن در برخی مواقع فضای فیزیکی قابل استفاده محدود بوده و استفاده از کویلهای با عمق بیشتر برای انجام عمل رطوبت زدایی ، مطلوب خواهد بود .
به عنوان یک قاعده کلی با افزایش عمق کویل ، زمان تماس هوا با سطح کویل بیشتر شده و دمای هوای خروجی به دمای سطح کویل نزدیکتر خواهد شد .
از آنجائیکه در این موارد دمای بعضی از قسمتهای هوای عبوری از میان کویل سرد کننده ، به پائینتر از دمای نقطه شبنم هوای ورودی می رسد ، لذا رطوبت زدایی در این کویلها صورت می گیرد .
بدیهی است هر چه دمای هوای خروجی پائینتر باشد ، مقدار رطوبت گرفته شده از هوا بیشتر خواهد بود .

f t g m