به سایت آسا خوش آمدید.

کمپرسور بیتزر

Bitzer Semi Hermetic Compressors

انواع کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر- سری قدیم

نام کمپرسور مدل توان
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2HC -1. 2E (1Hp)
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2HC -1. 2 SINGLE/P ( 1HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC -2. 2 SINGLE/P ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC – 2 .2 3/P ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC – 2 .2E ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2GC – 2 .2 ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2FC – 3.2 ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2DC – 3.2 ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2CC – 3.2 ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 2CC – 4.2 ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4CC – 6.2 ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4FC – 5.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4FC – 3.2 ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4EC – 6.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4EC – 6.2 ( 6HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4DC – 5.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4DC – 7.2 ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4VC – 6.2 ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4VC – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4VCS – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4V – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4T – 12.2 ( 12.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4TC – 12.2 ( 12.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4PC – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4PC – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4PCS – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4P – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4P – 10.2 ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4NC – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4NCS – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4N – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4H – 15.2 ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4H – 25.2 ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4G – 20.2 ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4G – 30.2 ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4H – 25.2 ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6H – 25.2 ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6H – 35.2 ( 35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6G – 30.2 ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6G – 40.2 ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6F – 40.2 ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6F – 50.2 ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 8GC – 60.2 ( 60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 8FC – 70.2 ( 70HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 4J – 22 ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر 6J – 22.2 ( 22HP )


Bitzer Belt-Drive Compressors

انواع کمپرسورهای تسمه ای بیتزر
نام کمپرسور مدل توان
کمپرسور تسمه ای بیتزر II ( 1-2HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر III ( 1.5 -3HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر IV ( 2 -4HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر V ( 6-7.5HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر VI ( 7.5 -15HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر VII ( 10 -20HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 2T.2 ( 4-10HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 2N.2 ( 5.5 - 15HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4T-2 ( 7.5 -20HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4P-2 ( 10-25HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4N-2 ( 10-30HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4H-2 ( 15-40HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4G-2 ( 15-40HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6H-2 ( 20-50HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6G-2 ( 20-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6F-2 ( 25-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر W6F-2 ( 25-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر W6FA ( 25-60HP )
کمپرسور تسمه ای بیتزر 4NFCY  
کمپرسور تسمه ای بیتزر F400Y  
کمپرسور تسمه ای بیتزر 6NFCY  


Bitzer Two Stage Compressors

انواع کمپرسورهای دو مرحله ای بیتزر
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S4G – 12.2 12 اسب ( 12HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6J – 16.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6H – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6G- 25 .2 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6F – 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6G –2 OPEN-TYPE 30-40 اسب ( 30-40HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6F –2 OPEN-TYPE 30-40 اسب ( 30-40HP )

Bitzer Semi Hermetic Compressors

انواع کمپرسورهای بیتزر مناسب جهت اواپراتورهای زیر صفر
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VC – 6.2 6 اسب ( 6HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PC – 10.2 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4H – 15.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4G – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6J – 22.2 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6G- 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6F – 40.2 40 اسب ( 40HP )


انواع کمپرسورهای اسکرو بیتزر
Bitzer Compact Screws CSH Compressors
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 6553-50 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 6563-60 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7553-70 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7563-80 80 اسب ( 80HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7573-90 90 اسب ( 90HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 8553-110 100 اسب ( 100HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 8563-125 125 اسب ( 125HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH8573-140 140 اسب ( 140HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9553-180 180 اسب ( 180HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9563-210 210 اسب ( 210HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9573-240 240 اسب ( 240HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9583-280 280 اسب ( 280HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9593-300 300 اسب ( 300HP )

کمپرسور

یک وسیله مکانیکی است که با استفاده از کاهش حجم گاز، فشار آن را افزایش می دهد. در حین این فرآیند ممکن است دمای گاز هم افزایش پیدا کند، که این امر معمولاً برای ما مطلوب نیست به همین دلیل گاز را از یک سیستم خنک کننده عبور می دهند تا دوباره به دمای عادی بازگردد. کار پیستون شبیه کار پمپ است، با این تفاوت که پمپ با سیالات تراکم ناپذیر مانند اکثر مایعات کار می کند؛ در حالی که کمپرسور با سیالات تراکم پذیر مانند اکثر گازها کار می کنند. کمپرسورها در حالت کلی به دو نوع کمپرسور دینامیکی و کمپرسور جریان محوری تقسیم می شوند. تقسیم بندی کلی کمپرسورها در شکل زیر نشان داده شده است:

کمپرسور رفت و برگشتی(پیستونی)

نحوه کار این نوع کمپرسورها بدین صورت است که با پایین رفتن پیستون گاز به داخل محفظه پیستون مکیده می شود. سپس پیستون به سمت بالا حرکت کرده و گاز را متراکم می کند. هنگامی که فشار گاز افزایش یافت، دریچه تخلیه باز شده و گاز را به بیرون می فرستد. حرکت پیستون در این نوع کمپرسورها شبیه بوسیله¬ی یک میل لنگ انجام می شود. میله این میل لنگ، حرکت چرخشی میل لنگ را به حرکت خطی در پیستون تبدیل می کند.

کمپرسور اسکرو

این کمپرسورها دارای دو محور مارپیچی دوار هستند. با حرکت این دو محور در خلاف جهت یکدیگر، هوای محبوس شده رفته رفته کوچکتر شده و متراکم می شود. سپس هوای متراکم شده محفظه کمپرسور را ترک می کند. یکی از این دو محور کمپرسور، متراکم کننده و دیگری دلاله نامیده می شود. محور متراکم کننده دارای سطح مقطع مارپیچی محدب و محور دلاله دارای سطح مقطع مارپیچی مقعر می باشد.

کمپرسور اسکرال

این کمپرسور از یک حلزونی ثابت و یک حلزونی متحرک تشکیل شده که با اختلاف فاز 180درجه نسبت به یکدیگر نصب می شوند و با استفاده از یک موتور گریز از مرکز راه اندازی می¬گردد. سیال از قسمت خارجی مارپیچ ها وارد شده و پس از چند بار حبس شدن در قسمت های مختلف و کاهش حجم از قسمت داخلی خارج می شود.

مقایسه کمپرسور هرمتیک، سمی هرمتیک و اُپن تایپ

کمپرسورهایی که در سیستم های تبرید به کار می روند، عمدتاً از نظر اینکه کمپرسور و موتور چه موقعیتی نسبت به مبرد دارند؛ به سه دسته ی کمپرسورهای هرماتیک، سمی هرماتیک و اُپن تقسیم می شوند. در کمپرسورهای هرماتیک و بیشتر کمپرسورهای سمی هرماتیک کمپرسور و موتور آن به صورت یکپارچه روی هم قرار دارند و موتور به گونه ای طراحی شده است که درون مبرد کار می کند. تفاوت کمپرسورهای هرماتیک و سمی هرماتیک در این است که در کمپرسورهای هرماتیک پوسته از یک تکه به هم جوش خورده تشکیل شده است در حالی که در کمپرسورهای سمی هرماتیک به جای جوش از پیچ و واشر استفاده شده است. پس زمانی موتور و یا یکی از قطعات کمپرسورهای هرماتیک خراب شود، بهتر است که کل کمپرسور تعویض شود. اما در برخی موارد که هزینه تعمیرات بالا باشد، می توان از کمپرسورهای هرماتیک استفاده کرد. در حالی که در کمپرسور سمی هرماتیک به راحتی می¬توان کمپرسور را باز و قطعات را تعمیر کرد. مزیت عمده کمپرسورهای هرماتیک و سمی هرماتیک نسبت به انواع اُپن در این است که هیچ گونه نشتی مبرد در این دو گونه مشاهده نمی شود، به دلیل اینکه موتور و مایع مبرد و تمام اجزا در یک محفظه قرار دارند. بسته به نوع ماده مصرفی برای حفظ خاصیت ضد نشتی کمپرسور اُپن و در نتیجه ثابت نگه داشتن فشار داخلی کمپرسور به روانکارهایی از جمله روغن نیاز داریم. در نهایت برتری کمپرسورهای اُپن نسبت به دو نوع دیگر در این است که می تواند با موتورهایی غیر از موتورهای الکتریکی از جمله موتورهای احتراق داخلی و توربین ها کارکند. به همین دلیل در سیستم تهویه مطبوع خودرو از کمپرسورهای اُپن استفاده می شود.


Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/asa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Wednesday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران