Copyright 2019 - انواع کمرسور

حالت اشباع

حالت اشباع (Saturation State)

میزان رطوبت هوا ممکن است آنقدر افزایش یابد که دیگر قابلیت جذب رطوبت بیشتر را نداشته باشد .
در این حالت هوا به حالت اشباع خود رسیده است و ماکزیمم مقدار رطوبت را دارا می باشد .

f t g m