به سایت آسا خوش آمدید.

خانه کتاب الکترونیکی فهرست مطالب

 

برداشت جزیی از کتاب مذکور با ذکر نام منبع ( ASA.ir ) و نام مؤلف بلا مانع می باشد.

فهرست مطالب

فهرست
 • فهرست مطالب
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • مختصري از تاریخچه تبرید
 • تبدیل واحدها ( Conver sion of units )
 • سیستم SI( INTERNATIONAL SYSTEM)
 • سيستم MKSعملی ( صنعتی )
 • سيستم CGS( سیستم سبک )
 • سيستم MTS( سیستم سنگین )
 • سيستم fps( سیستم انگلیسی )
 • برخی کمیتهای فرعی فیزیک
 • طول ، سطح ، حجم ، جرم ، نیرو ، انرژی ،گرما ، فشار ، توان
 • حروف آلفابت یونانی
 • اعداد رومی
 • جدول روابط تبدیل واحدها
 • ترمودینامیک ( Termodynamics )
 • گرما وجریان گرما (flow Heat and heat )
 • گرمای ویژه ( Sspecific heat )
 • گرماي تراكم ( Heat of compression )
 • معادل مکانیکی گرما ( heat MechanicalEquivalent of )
 • تغيير حالت ( Change of state )
 • گرمای محسوس ( Sensible heat )
 • گرمای ( Laten heat )
 • انتقال حرارت ( Heat Transfer )
 • وزن وجرم ( Weight and Mass )
 • دانسیته (( جرم مخصوص ) Density )
 • حجم مخصوص ( Specific valume )
 • چگالی (( وزن مخصوص ) یا دانسیته نسبی )( Specifi Gravity ( Relative Density
 • نرخ جریان جرمی وحجمی ( Mass and valume flew Rates)
 • دماواندازه گیری دما ( Temperature and TemperatureMeasuremeut )
 • ترمومتر ( thermometer )
 • مقیاس های دمای مطلق ( Abselute temperature Scales )
 • دمای اشباع وحالت اشباع ( Staturation temperature and saturation state )
 • دمای انجماد ( Freezing Temperature )
 • دمای بحرانی( Temperature Critical )
 • فشار( Pressure )
 • فشار اتمسفریک Pressure) Atmispheric )
 • بارومترها ( Barometers )
 • فشار سنجها( Gage Pressure )
 • مانومترها ( Menometers )
 • گیجهای لوله بردن ( Bourden tube Gages )
 • فشارهای نسبی ومطلق ( Pressure gauge and Abselute )
 • فشار بحران (Pressure Critical )
 • فشار هد سیال( And fluid Heat Pressure )
 • اثرات دمابرروی فشار Efects of Temperatureon the pressure) )
 • قانون چارلز( Charles law )
 • قانون بويل ( Boyles law )
 • قاون دالتون (Doltons law )
 • قانون پاسکال ( Pascals law )
 • قانون عمومی گازها ( General law of Gases )
 • حرکت ( Motion )
 • سرعت ( Velocity )
 • شتاب ( Acceleration )
 • نیرو ( Force )
 • نیروی جاذبه (وزن ) ) Force Gravitional)
 • کار ( Work )
 • توان (Power )
 • اسب بخار ( Horse Power )
 • انرژی ( Energy )
 • انرژی سینتیک ( جنبشی ) Energy Kinetic
 • انرژی پتانسیل Energy Poten tiol
 • انرژی کل خارجی Energy Total External
 • انرژی داخلی Energy Internal
 • خاصیت Property
 • آنتالپی Enthalpy
 • آنتروپی Entropy
 • خواص متمرکز رشدی Isolated System
 • سیستم ترمودینامیکی وحجم کنترل The thermady nanicSystem and the conntrolVollume
 • سیستم کنترل بسته System Closed
 • سیستم کنترل باز یا حجم کنترل System Open
 • سیستم ایزوله ( منزوی ) System Isoloted
 • سیستم عایق System Insulated
 • حالت سیستم System Stateof
 • تعادل ترمودینامیکی Process and Cycles
 • فرآیند وسیلکهای ترمودینامیکی Processes and Cycies
 • ماده خالص Pure Substrance
 • دیاگرام های خواص ترمودینامیکی مواد خالص thermodynamic Properties of pure substance The diagrams of
 • مقدار انرژی سیال
 • قانون بقای انرژی ( قانون اول ترمودینامیک )
 • فرآیند خفگی و ضریب ژول تامسون ( The throttling process and the jule-thomson coefficient)
 • تبخیر وسرمایش Evaporation and Cooling
 • سیستم تبرید Refrigeration System
 • قانون دوم ترمودینامیک Second law of thermodynamics
 • مبردها n Refrigera
 • مبردها- مقاله جدید
 • اثر تبرید یخ Refrigerating Effect of Ice
 • تن نبرید ( Ton of Refrigeration )
 • مخلوطهای یخ ونمک Ice and Salt Mixtures
 • برین وآب شیرین Brine and Sweet Water
 • يخ خشك Dry Ice
 • جریان سیال Fluid flow
 • اثر جریان سیال برروی انتقال حرارت Effect of Flow on heat transfer
 • ترکیب هوا Composition of air
 • درجه حرارت خشک Temperature bulb Dry
 • درجه حرارت مرطوب Wet bulb Temperature
 • دمای نقطه شبنم Temperature Dew point
 • حالت اشباع Saturation State
 • رطوبت مطلق Absolute humidity
 • رطوبت نسبی humidity Relative
 • نسبت رطوبت humidity ratio
 • محتوای گرما یا آنتالپی هوا The heat contant or enthalpy of air
 • نمودار رطوبی هوا Psychrometric chart
 • تبخیر کننده ها Evaporators
 • ساختمان اواپراتورها Types of Construction
 • اواپراتورها لوله ای Bare-Tube Evaporators
 • اواپراتورهای صفحه ای Evaporators Plate-surface
 • اواپراتورهای فین دار Evaporators Finned
 • گردش مبرد در داخل اواپراتور Circuiting Evaporator
 • روشهای تغذیه مبرد Methods of refrigerant feed
 • اواپراتورهای جابه جایی طبیعی Evaporators Nature -convection
 • اواپراتورهای جابه جایی اجباری Evaporators Forced convection
 • اواپراتورهای خنک کننده مایع Evaporators Liquid-chilling
 • خنک کننده دولوله ای Double-pip cooler
 • خنک کننده باریزش مایع خنک شونده coolers Baude lot
 • خنک کننده مخزن coolers Tank-type
 • خنک کننده کویل – پوسته ای Shell-and-coil coolers
 • خنک کننده لوله – پوسته ای coolers Shell-and-tube
 • اواپراتورهای انبساط خشک Evaporators Dry – Expansion
 • اواپراتورهای مرطوب Flooded chillers
 • اواپراتورهای نوع اسپری Evaporators Spray - Type
 • ظرفیت اواپراتور Capacity Evaporator
 • ضریب هدایت کلی (Overall Conductance factor (V
 • اختلاف دمای متوسط لگاریتمی LMTD Logarithmic mean temperature diffence
 • اثر مقدار هوای عبوری برروی ظرفیت اواپراتور Effect of air quantity on evaporator capacity
 • مساحت سطح ( کویل اواپراتور ) Surface Area
 • اختلاف دمای اواپراتورها TD ) Evaporators TD) )
 • اثر TD کویل برروی رطوبت فضای داخل سالن سرد Effect of coil TD on space
 • اثر حرکت هوا برروی شرایط محصول Effect of Air circulation on product condition
 • کندانسورهاوبرجهای خنک کن
 • کندانسور Condenser
 • بارکندانسور Condense load
 • ظرفیت کندانسور Condenser Capacity
 • مقدار وافزایش دمای محیط تقطیر کننده and temperature rise of condensing medium Quantity
 • کندانسورها ی هوایی Condensers Air cooled
 • مقدار وسرعت هوا Air Quantity and velocity
 • سیستم های کندانسور آبی Condenser system Water – cooled
 • منابع کتاب
 • ضمیمه
 • مؤخره

Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/asa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران