انرژی ( Energy )


ظرفیت و یا توانایی انجام کار را انرژی گویند . برای انجام کار ، انرژی لازم است . جسم وقتی دارای انرژی است که بتواند کار انجام دهد. مقدار انرژی لازم برای انجام مقدار مشخص از کار ،برابر مقدار کار انجام شده خواهد بود .
به همین ترتیب ، مقدار انرژی جسم همیشه برابر با مقدار کاری است که برای عبور جسم از یک موقعیت یا شرایط به موقعیت و یا شرایط دیگر انجام می گیرد .
مثلاً مقدار کار انجام گرفته برای بالا بردن جسمی به جرم 10(kg) تا ارتفاع 6(m) برابراست با :

بنابراین جسم فوق در ارتفاع 6(m) دارای انرژیی معادل همان مقدار کار صورت گرفته برای بالا بردن جسم ، یعنی 588.6(J) خواهد بود .
انرژی دارای شکلهای متفاوتی بوده و هیچگاه از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.
انرژیهای گرمایی ، الکتریکی ،مکانیکی ، شیمیایی ، جنبشی و پتانسیلی از جمله فرمهای مختلف انرژی بوده که قابل تبدیل به یکدیگر می باشند .
مقدار هر یک از انرژی های فوق قابل محاسبه می باشند .

Joomla templates by a4joomla