انرژی سینتیک ( جنبشی ) ( Kinetic Energy )


انرژی جنبشی که یک جسم دارد در اثر حرکت یا سرعت آن می باشد . برای مثال جسم درحال سقوط ، سیال درحال جریان ، و یا قسمتهای متحرک یک ماشین ، همگی بعلت حرکت خود دارای انرژی جنبشی می باشند .
مقدار انرژی جنبشی یک جسم درحال حرکت (KE) با سرعت V و با جرم m از رابطه زیر بدست می آید :

 

Joomla templates by a4joomla