انرژی پتانسیل ( Potential Energy )


انرژی ذخیره شده در یک جسم به علت تغییر موقعیت ، وضعیت و یا شرایط آن نسبت به موقعیت، وضعیت و یا شرایط تعادل ( شرایط مرجع و مبنا ) خود را انرژی پتانسیل می نامند.
آب جمع شده در پشت یک سد ( آب بند ) ، انرژی الکتریکی در یک باطری ، و وزنه ای که رها شده است ، نمونه هایی از انرژی پتانسیل می باشند . یک فنرجمع شده یا یک قطعه پلاستیکی کشیده شده دارای انرژی پتانسیل از نوع وضعیت می باشند . از آنجایی که فنر و قطعه پلاستیکی فوق ، هر دو میل به برگشت به شرایط نرمال ( تعادل ) خود دارند لذا هر دو دارای توانایی انجام کار می باشند .
معمولاً برای محاسبه انرژی پتانسیل یک جسم از یک شرایط مرجع استفاده می کنند و هر مقدار که جسم از این شرایط مرجع بیشتر فاصله بگیرد ، مقدار انرژی پتانسیل آن نیز بیشتر خواهد بود .
به عنوان مثال انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک فنر که از حالت تعادل خود به اندازه X تغيير طول داده است ، به صورت زیر با مقدار X در رابطه خواهد بود

Joomla templates by a4joomla