انرژی کل خارجی ( total External Energy )


مجموع انرژیهای پتانسیل و جنبشی یک جسم را انرژی کل خارجی جسم می گویند .
TEE=PE+KE
بنابر قانون پیوستگی ( بقای ) انرژی اگر نیروهای خارجی تلف کننده انرژی ، برسیستم وارد نگردد، آنگاه مقدار انرژی کل خارجی ثابت بوده و تغییراتی نخواهد داشت.
بدین ترتیب دراین حالت داریم :

Joomla templates by a4joomla