خاصیت ( Property )


هر یک از کمیتهای جرم ، حجم ، دما ، فشار، دانسیته و انرژی داخلی که حالت ماده را مشخص کرده و قابل سنجش می باشند ، اصطلاحاً یک خاصیت ترمودینامیکی نامیده می شوند .
برخی ازخواص مانند جرم ، حجم ، فشار و دما مستقیماً قابل اندازه گیری می باشند . اما بعضی ازخواص مانند کمیت انرژی داخلی مستقیماً قابل اندازه گیری نبوده و توسط ترمودینامیک آماری ( Statistical thermodynamic ) ، و یا استفاده از روابطی که میان آنها با خواص دیگر وجود دارد ، بدست می آیند .
مقادیر این خواص نیز برای هر وضعیت و حالت ماده ، همانند انرژی داخلی بدست آمده و بصورت جداول و یا نمودارهای ترمودینامیکی ، برای هر ماده مورد استفاده در سیکلهای ترمودینامیکی ، ارائه شده اند .

Joomla templates by a4joomla