آنتالپی ( Enthalpy )


یکی ازخواص ترمودینامیکی بسیار مهم که در سیکلهای عملی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، آنتالپی نام دارد.
این کمیت مقدار انرژی ماده رابیان کرده و آنرا با H نشان می دهند .
درمحاسبه مقدار آنتالپی ویا انرژی داخلی ماده درهر حالت ووضعیت خاص، معمولاً یک شرایط مرجعی برای هرماده درنظر گرفته می شود و مقدار این دو کمیت نسبت به آن شرایط مرجع مورد نظر، تعیین وارائه می شود.
بدین لحاظ بایستی توجه داشت که همیشه در محاسبات یک سیکل ، بایستی تمامی مقادیر مورد نیاز برای حل ترمودینامیکی سیکل ، از یک منبع داده ها ، استخراج گردند.
بطور کلی رابطه بین آنتالپی ماده با خواص انرژی داخلی ، فشار و حجم ماده بصورت زیر تعریف شده است .

Joomla templates by a4joomla