آنتروپی ( Entropy )


آنتروپی نیز همانند آنتالپی یکی از خواص ترمودینامیکی ماده بوده و آنرا با نمایش می دهند . در ترمودینامیک آماری مقدار آنتروپی بیان کننده شدت بی نظمی ذرات تشکیل دهنده ماده می باشد .
ولیکن در ترمودینامیک کلاسیک مقدار آن بیان کننده مقدار گرمای موجود در ماده بوده و بدین جهت با افزایش دما مقدار آنتروپی نیز افزایش می یابد . ولیکن اگر دما ثابت و فشار افزایش یابد ، مقدار آنتروپی ماده می تواند کم شود .
زیرا بدین ترتیب شدت بی نظمی ذرات تشکیل دهند، ماده کاهش خواهد یافت . مقدار آنتروپی نیز همانند مقادیر دو خاصیت آنتالپی و انرژی داخلی ، نسبت به شرایط مرجع خاص و متفاوتی ( برای هردو ماده ) محاسبه می شود .

Joomla templates by a4joomla