سیستم ترمودینامیکی وحجم کنترل ( The thermodynamic System and the control Volume)


هنگامیکه بخواهیم تحولات ترمودینامیکی محیط خاصی از فضا را بررسی و مطالعه نمائیم. بهتر آن است که اطراف محیط مورد نظر ، یکسری دیوارهای فرضی ولی مشخص ایجاد نمائیم .
این سطوح فرضی فضایی را محاط خواهند کرد که سعی داریم تحولات داخلی آنرا مطالعه نماییم .فضای خاصی را که بدین صورت بوجود می آید یک سیستم ترمودینامیکی بوده و از آنجایی که تحت کنترل است اصطلاحاً به آن سیستم کنترل نیز می گویند .
فضای خارج از این محدوده ، "محیط سیستم " ( surrounding ) و سطوح فرضی به وجود آورند ، سیستم کنترل را " مرزهای سیستم " ( syestem boundaries ) می نامند .
مرزها می توانند ثابت و یا متحرک باشند .
به عنوان مثال مرز سیستم کنترلی که اطراف گاز داخل سیلندر شکل ( a) نشان داده شده است .
با جابجایی پیستون تغییر خواهد کرد . در ادامه بحث به بررسی چند نوع خاص از سیستم های ترمودینامیکی می پردازیم .

Joomla templates by a4joomla