سیستم کنترل بسته : ( Closed system )


یک نمونه از این سیستم درشکل (a) نشان داده شده است . منظور از سیستم بسته آن است که فضای مورد مطالعه هیچگونه تبادل جرمی با محیط خارج ندارد ولیکن انرژی می تواند با فرمهایی نظیر انرژی مکانیکی ( کار)، حرارتی ( گرما ) ، الکتریکی وغیره به سیستم وارد و یا خارج شود.

Joomla templates by a4joomla