سیستم کنترل باز یاحجم کنترل : ( open system )


یک نمونه ازاین سیستمها درشکل (b) برای بررسی کمپرسور سیکل تبرید نشان داده شده است .
منظور ازسیستم باز ، سیستمی است که فضای سیستم با محیط خارج خود علاوه بر تبادل انرژی ، دارای تبادل جرمی نیز باشد .
بدین جهت به آنها حجم کنترل نیز می گویند و دراینصورت به مرزهای سیستم ، سطوح کنترلی می گویند .

Joomla templates by a4joomla