سیستم عایق : ( Insulated system )


در اینگونه سیستمها فقط تبادل انرژی حرارتی صورت نمی گیرد .
بعنوان مثال اگر بدنه سیلندر وپیستون نشان داده شده درشکل (a) عایق حرارتی باشند آنگاه سیستم فوق علاوه بر بسته بودن ، یک سیستم عایق نیز خواهد بود

Joomla templates by a4joomla