تعادل ترمودینامیکی ( Thermodynamic equilibrium )تعادل ترمودینامیکی سیستم ، آن حالتی ازسیستم است که هیچ یک از خواص سیستم ، با گذشت زمان تغییر نکند .
برای رسیدن سیستم به یک حالت تعادل ، بایستی سیستم دارای سه تعادل مکانیکی ، حرارتی وشیمیایی باشد .

Joomla templates by a4joomla