ماده خالص ( pure substance )


یک ماده خالص ماده ای است که دارای یک ترکیب شیمیایی ثابت باشد . ماده ای که در یک سیستم و در دو یا سه فاز جامد ، مایع و بخار قرار دارد اگر ترکیب شیمیایی تمامی فازها یکسان باشد ، آنگاه ماده را بصورت یک ماده خالص می توان در نظر گرفت .
بنابراین اگر در سیستمی فقط آب مایع ، با مخلوطی از آب مایع و بخار آب ( steam ) ، و یا مخلوطی از آب جامد ( یخ معمولی ) و مایع قرار داشته باشد از آنجایی که تمامی آنها دارای یک ترکیب شیمیایی می باشند ،هرحالت را بصورت یک ماده خالص در نظر گرفته می شود .
مخلوطی از هوای مایع و هوای گازی شکل یک ماده خالص نمی باشد زیرا ترکیب شیمیایی فاز مایع با ترکیب شیمیایی فاز بخار فرق دارد .
گاهی اوقات یک مخلوطی از گازها را مانند هوا، که ترکیبی ازچند گاز مختلف می باشد ، مادامی که هیچگونه تغییر فازی وجود نداشته باشد بصورت یک ماده خالص در نظر گرفته می شود .

Joomla templates by a4joomla