مقدار انرژی سیال :


مقدار انرژی سیال را می توان با استفاده ازکمیت آنتالپی بدست آورد .
این مقدار برابر حاصلضرب مقدار جرم ماده در آنتالپی مخصوص آن می باشد . قابل ذکر است که مقدار آنتالپی هر ماده نسبت به یک دمای مرجع ارائه می گردد.
این دمای مرجع بستگی به عوامل متعددی دارد و خارج از بحث این کتاب می باشد . برای بیان چگونگی استفاده از کمیت آنتالپی در مسائل عملی مختلف ،در ادامه به ذکر چند مثال می پردازیم .
مثال 5:
مخزن یاد شده در مثال 4 و بخار داغ آب داخل آنرا در نظر بگیرید .
با فرض اینکه مخزن هیچگونه تبادل جرمی با محیط خارج خود نداشته باشد ، چه مقدار انرژی گرمایی بایستی از مخزن ( و یا سیال داخل آن ) خارج شود تا به یک بخار اشباع تبدیل گردد .

Joomla templates by a4joomla