تبخیر و سرمایش ( Evaporation and cooling)
در مباحث قبل بیان گردید برای تبخیر مایع بایستی به آن گرما داده شود . در سیکلهای تبرید از این اثر استفاده می شود .
بدین منظور از یک مبدل حرارتی استفاده می شود که در یک سمت آن مایع مبرد با گرفتن گرمای سیال سمت دیگر مبدل ، تبخیر شده و حتی ممکن است درخروج مبرد از مبدل حرارتی به یک بخار داغ تبدیل شود . از اینرو به این مبدلهای حرارتی اصطلاحاً اواپراتور( Evaporator) گویند .
سیال سمت دیگر اواپراتور می تواند مانند اواپراتورهای داخل سالن یک سردخانه و یا یک یخچال خانگی ، هوا باشد .
در اینصورت به این اواپراتورها "Air cooler " نیز می گویند .
سیال سمت دیگر یک اواپراتور می تواند مانند اواپراتور یک آبسرد کن برقی ، آب باشد . در هر صورت بایستی توجه داشت که برای انتقال گرما از سیال خنک شونده به مبرد داخل اواپراتور ، لازم است که دمای تبخیر مبرد که همان دمای اشباع در فشار مبرد داخل اواپراتور است ، پائین تر از دمای سرد شونده باشد .
توجه شود که اگر فشارمبرد داخل اواپراتور کاهش یابد آنگاه دمای تبخیر آن نیز کاهش یافته و بدین ترتیب می توان به دمای پائینتری دست یافت . ولیکن انجام این عمل همراه با محدودیتهایی می باشد که بایستی برطرف گردند .

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla