قانون دوم ترمودینامیک ( Second law of thermodynamic )
این قانون به صورتهای مختلفی بیان شده است که در این بخش به چند مورد از آنها اشاره می شود .
جریان طبیعی گرما همیشه از یک جسم گرم به جسم سردتر از آن می باشد . برای معکوس شدن جهت جریان فوق ، یعنی برای خارج کردن گرمای یک محیط سرد ، و انتقال آن به یک محیط گرمتر، لازم است که انرژی مصرف گردد .
این موضوع درست مانند آنست که برای انتقال مقداری مایع از یک سطح به سطحی بالاتر از آن ، بایستی مقداری انرژی در پمپ مصرف گردد . زیرا جریان طبیعی مایع از یک سطح ، همیشه به سمت سطحی است که پائینتر از آن قرار دارد .
همچنین این قانون بیان می دارد که در تمامی فرآیندهایی که در طبیعت رخ می دهند، همیشه مقدار آنتروپی کل افزایش می یابد .
یعنی داریم :

 

 

 

و فقط در صورتی که فرآیند بازگشت پذیر باشد ، این تغییرات آنتروپی کل صفر خواهد بود.
یک فرآیند بازگشت پذیر یک فرآیند فرضی و ایده آل بوده و امکان وقوع آن در طبیعت وجود ندارد .
به علت بازگشت ناپذیر بودن فرآیندهای طبیعی ، همیشه مقداری افت و تلفات انرژی وجود خواهد داشت . بدین جهت هیچگاه راندمان یک سیکل واقعی به 100% نخواهد رسید .
قابل ذکر است که هر چقدر راندمان سیکل کاهش یابد ، انرژی بیشتری اتلاف خواهد شد . لذا بایستی سعی شود که راندمان سیکل تا حد ممکن بالا باشد.

Joomla templates by a4joomla