مختصری از تاریخچه تبرید


اغلب غذاها ومواد خوراکی دردمای محیط به علت رشد سریع باکتریها فاسد می گردند. آدمی از زمانهای بسیار دور به این موضوع پی برده وبدین جهت سعی برآن داشت که

از روشهای مختلف برای سرد نگه داشتن موادغذایی استفاده نماید. به عنوان مثال مواد غذایی خود را در چاهها ویا غارهای سرد ذخیره می نمود. دراین جهت ازیخ طبیعی ویا

برف فشرده شده سود می برد، آنها را در فصول سرد جمع آوری ودر فصول گرم سال مورد استفاده قرار می داد.
مصریان قدیم نیز از روش سرد کردن آب استفاده می کردند.بدین شکل که آنهاموادغذاییخودرا در داخل ظروف سفالی پر از آب قرار می دادند.
آب موجود درآن به تدریج ازمیان دیواره های متخلخل ظرف به سمت خارج نفوذ کرده ودر سطح آن تبخیر که خود نیز باعث سرد شدن کوزه ومحتویات داخل آن می گشت، اتفاق

می افتاد. بیشتر کپکها،مخمرها وباکتریها احتیاج به محیطی گرم برای رویش وتکثیر دارند.باسرد نگه داشتن مواد غذایی در دماهای پائین می توان رویش وتکثیر آنهارا به تأخیر

انداخت. درحال حاضر با یک سیستم تبرید مناسب می توان این کاهش دمارا به وجود آورد.
از دیگر استفاده های یک سیستم تبرید می توان از بکارگیری آن در تهویه مطبوع،سرد سازی مایعات کنترل رطوبت، ودر بعضی از فرآیندها ی تولید نام برد. صنعت تبرید در طول

قرن هجدهم اهمیت تجاری یافت. در ابتدا تولید برودت با استفاده از یخ صورت می گرفت. یخ در طول فصل زمستان از دریاچه ها ومنابع دیگر بریده ودر اطاقهای عایق شده یا

جعبه های یخ برای استفاده در رستورانها ومنازل، در طول قرن نوزدهم نگه داری می شد. قابل ذکر است که یخ مصنوعی به طور آزمایشی در سال 1820ساخته شد. ولیکن

تا سال 1832 تولید یخ مصنوعی صورت نگرفت.
درهمان دوران یک دانشمند انگلیسی دمای مقداری گاز آمونیاک تحت فشار را پائین برد وآن را تبدیل به مایع کرد. سپس با آزاد سازی فشار ظرف محتوی مایع آمونیاک، مایع

به سرعت به جوش آمده وبه گاز تبدیل گردید.
هنگامیکه مایع درحال جوشیدن بود گرمای محیط اطراف خودرا جذب می نمود. بامشاهده وکشف این موضوع، تحولی شگرف در توسعه تجهیزات تبرید مدرن به وجود آمد. یک

مهندس آمریکایی به نام جاکوب پرکینز(Jacob Perkins) مخترع دستگاهی بود که پیشرو سیستمهای تراکمی مدرن امروزی می باشد. درسال 1855برای اولین بار یک مهندس

آلمانی مکانیزم تبرید جذبی را به وجود آورد.
البته اصول سیستم فوق درسال 1824 توسط میشل فارادی (Michel faraday) کشف شده بود.یخچال خانگی که به صورت مکانیکی عمل می نمود اولین بار در حدود سال

1910به وجود آمد .
در سال1913توسط جی. ام . لارسن (J.M.Larrsen) ماشین خانگی که به صورت دستی عمل می-نمودابداع گردید.در سال 1918نیز اولین یخچال اتوماتیک توسط کارخانه

کلوینائورKelvinatoبه بازارآمریکایی ارائه گردید.
در آن سال 67دستگاه تولید وبه فروش رسید. از آنجایی که کار این نوع یخچالها ازجعبه های یخ بهتر وراحتر بود، تقاضا برای اینگونه دستگاهها هرروزه بیشتر گردیده است ،

به طوریکه درحال حاضر نیز هرساله دهها میلیون یخچال تولید می شود.
اولین دستگاههای یخچال اتوماتیک از نوع بسته در سال 1928توسط جنرال الکتریک General Electric تولید گردید. البته در سال 1927دستگاه اتوماتیک خانگی ازنوع جذبی

توسط Electroluxارائه گردیده بود ودر همانسال نیز دستگاههای تبرید اتوماتیک جهت استفاده در تهویه مطبوع ارائه شد. صنایع مدرن انجماد مواد غذایی نیز از حدود سال

1923توسعه یافته است. تهویه مطبوع اتومبیلها نیز ازاواخر سال1930آغاز و به صورت سریع رشد نمود.
در سال 1935توسطFrederick Mckinley jonesسیستم تبرید اتوماتیك برای كامیونهای كانتینردار ارائه گردید.
عملاً ازسال 1940تمامی دستگاههای خانگیاز نوع بسته بودند. دستگاههای تجاری نیز بصورت مناسب ساخته و مورد استفاده قرار گرفتند.دستگاههای فوق قابلیت تبرید

سیستمهای بزرگ تجاری نگهداری موادغذایی، تهویه مطبوع، سالنهای بزرگ تجاری ونگهداری مواد غذایی، تهویه مطبوع سالنهای بزرگ، وتولید دماهای پائین که در برخی از

سیستمهای تجاری مورد استفاده واقع می شد را داشتند.
این رشته از صنعت همراه با پیشرفت علم وتکنولوژی متحول شده ونتیجه تمامی تلاشهای فوق آن چیزی است که آنرا به عنوان سیستمهای تبرید مدرن می شناسیم وازآن

در قسمتهای مختلف بهره می جوییم.

Joomla templates by a4joomla