سیستم MTS ( سیستم سنگین )


دراین سیستم کمیات اصلی طول ، جرم وزمان با واحدهای متر( m )،تن( Ton ) و ثانیه ( s ) اندازه گیری می شوند که بدین جهت به آن سیستم MTS میگویند.
این واحد جرم همان تن متریک بوده ومعادل یک هزارکیلوگرم جرم می باشد.
قابل ذکر است که تن متریک مذکور با واحدهای جرم تن انگلیسی کوتاهshort) ) وبلند ( Long ) متمایز می باشد.
واحد نیرو دراین سیستم استن (sthene ) بوده وآنرا با علامت (stn ) نمایش می دهند.
یک استن معادل نیرویی است که اگر به جرم یک تن( هزارکیلوگرم ) اعمال شود به آن شتابی معادل یک متر برمجذور ثانیه خواهد داد.
پس اگر این نیروبه جرم یک کیلوگرم وارد شود به آن شتابی معادل هزارمتر برمجذور ثانیه خواهد داد.
بنابراین یک استن نیرو معادل یک هزار نیوتن نیرو خواهد بود.

Joomla templates by a4joomla