سیستم fps ( سیستم انگلیسی )
دراین سیستم واحدهای اصلی فوت (ft)، پوند (Ib) و ثانیه (s) بوده که بدین جهت به آن سیستم fps می گویند.
واحد نیرو در این سیستم پوندال (poundal) و واحد وزن پوند نیرو ( pound force-lbm) می باشد.
اگر به جسمی به جرم ( pound mass-lbm ) نیروی معادل یک پوندال اعمال شود به آن شتابی معادل یک فوت برمجذور ثانیه را خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

کلیه سیستم واحدها وواحدها وواحدهای موجود در هر سیستم به صورت قابل ملاحظه ای دریک جدول ودرقسمت مرجع ارائه شده است.
در فیزیک کمیَات مختلفی وجود دارد که هفت کمیت طول، جرم، زمان، دما، شدت جریان الکتریسیته ( آمپر- A ) مقدار ماده مثل moleو شدت نور( کاندلا– candela ) کمیات اصلی فیزیک می باشند.
بُعدچهارکمیت اصلی اول، را به تر تیب با علائم L ( Length ) ، M ( Mass ) ، t ( time ) ،T (Temperature ) نمایش می دهند.
بُعد بقیه کمیتهای دیگر فیزیک را می توان برحسب این چهاربُعد اصلی بیان نمود.
درادامه به بحث چگونگی تبدیل واحد ها می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال) :
واحد کمیت گرمای ویژه در سیستم متریک را برحسب واحد کمیت فوق در سیستم انگلیسی به دست می آوریم . واحد کمیت گرمای ویژه درسیستم انگلیسی به دست می آوریم .

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla