ترمودینامیک ( Termodynamics)


ترمودینامیک شاخه ای از علم است که با عمل مکانیکی گرما سر و کار دارد. اصول اساسی مشخص از طبیعت وجود داردکه بعضی از آنها به قوانین ترمودینامیکی معروف می باشند.
اولین و مهمترین آنها بیان می دارد که انرژی هیچگاه به وجود نمی آید و هیچگاه ازبین نمی رود. بلکه از یک نوع به نوع دیگر تبدیل می شود .
این موضوع را به عنوان قانون بقای انرژی می نامند. انرژی دارای اقسام گوناگونی نظیر انرژیهای مکانیکی ، حرارتی ، شیمیایی ، الکتریکی و غیره می باشد .

Joomla templates by a4joomla