گرما و جریان گرما (Heat and heat flow)


گرما یک شکل از انرژی های قابل دسترس می باشد. برای مثال با سوختن ، یک انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی تبدیل می شود و یا اصطکاک موجود در چرخش یک چرخ باعث تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی می گردد.
همانطورکه می دانیم تمامی مواد از اجزایی به نام ملکول ایجاد می شوند و این ها تلفیقی از اتمهای کوچک می باشند . گرما بر روی حرکت این اتمها اثر می گذارد. یعنی با اضافه کردن گرما به ماده و یا با افزایش دمای ماده ، حرکت اتمها سریعتر می گردد و با کاهش دما ( سرد کردن ماده ) حرکت اتمها کندتر می شود . اگر تمامی گرما از ماده گرفته شود ( صفر مطلق ) آنگاه تمامی حرکتهای مولکولی متوقف خواهدشد.

اغلب حرارت را به صورت انرژی در حال انتقال تعریف می کنند و همیشه از طرف یک جسم گرم به سمت یک جسم سرد در حرکت است تا زمانیکه دو جسم از نظر دمایی به تعادل برسند.(همدما شوند) . بیشتر گرمای موجود بر روی زمین ( انرژی حرارتی ) ازطریق تشعشعات خورشیدی به دست می آیند . توجه داشته باشید که دو اصطلاح گرم و سرد بودن ، فقط در عبارت نسبی (مقایسه ای) می باشند . به عبارت دیگر سرما وقتی مفهوم داردکه گرما وجود نداشته باشد ، درست مانند اینکه تاریکی در صورت وجود نداشتن روشنایی به وقوع می پیوندد و خشکی در صورت وجود نداشتن رطوبت . گرما می تواند بر روی طبیعت ماده اثر گذارد .
در بیشتر موادگرم کردن سبب انبساط ماده شده و برداشتن گرما سبب انقباض آنها خواهد شد .
حالت فیزیکی بیشتر مواد ( جامد ، مایع ، گاز ) نیز با اضافه یا کم کردن گرمای ماده تغییر می یابد.

Joomla templates by a4joomla