گرمای تراکم ( Heat of compression )


هنگامیکه گاز به صورت مکانیکی متراکم می شود دمای گاز افزایش می یابد . زیرا انرژی بصورت کار توسط کمپرسور به گاز تحت تراکم انتقال می یابد .این انرژی اضافه شده را "گرمای تراکم " گویند.
علاوه بر انرژی فوق مقداری نیز انرژی گرمایی به علت وجود اصطکاک بین جداره سیلندر و پیستون به وجود آمده و به گاز انتقال می یاید .غیر از این گرما ، هیچگونه گرمای دیگری به گاز انتقال نمی یابد . علت اصلی افزایش دمای گاز همان عمل تراکم است .
با متراکم شدن گاز محبوس درداخل سیلندر ، مولکولهای گاز نسبت به یکدیگر نزدیکتر شده واصطکاک بین مولکولی افزایش می یابد. انرژی گرمایی معادل با افزایش دمای گاز برابر است با کاری که در طول فرآیند تراکم بر روی گاز صورت می گیرد. لذا می توان به طور تئوریک دمای تخلیه گاز را با فرض اینکه بخار اشباع وارد سیلندر می شود بدست آورد .

 

 

 

در یک سیستم درحال کار می توان این موضوع را بوسیله قرار دادن یک ترمومتر در خروجی شیر سرویس تخلیه کمپرسور ، چک نمود .
توجه شود که قسمتی از این انرژی ( گرمایی ) اضافه شده به گاز از دیواره های سیلندر کمپرسور تلف می گردد. در عمل بخار کم فشار و با دمای پائین از اواپراتور به طرف کمپرسور کشیده می شود تا در کمپرسور دمایش افزایش یابد.
این بدین جهت است که بایستی دمای گاز بالاتر از دمای هوا ( یا آب ) موجود درکندانسور باشد تا بتواند گرمای دریافتی دراواپراتور وکمپرسور را به محیط انتقال دهد. بدین صورت درکندانسور گرمای موجود دربخار مبرد آنقدر به محیط انتقال می یابد تا تمامی بخار به مایع تبدیل شود.

Joomla templates by a4joomla