تغییر حالت ( Change of State)

 

هرماده می تواند درسه حالت ( فاز) مختلف جامد، مایع وگاز (بخار ) وجود داشته باشد.
بدین صورت که اضافه کردن گرما به یک ماده علاوه براینکه دمای ماده را افزایش می دهد، می تواند سبب تغییر حالت آن ماده نیز گردد.
یعنی افزایش گرمای ماده می تواند سبب آن شود که ماده ازجامد به مایع (ذوب شدن )، یا ازجامدمستقیماً به گاز (تصعید )ویا ازمایع به بخار( تبخیر یا جوشش) تبدیل گردد.
یا بالعکس با کاهش گرمای ماده (سردکردن ) می توان ماده را از بخار به مایع (تقطیر )ویا از مایع به جامد ( انجماد ) تبدیل کرد. به عنوان مثال حالتهای آب عبارتند از: یخ ( جامد )،

آب( مایع )، بخا رآب( گاز یا بخار).
حالت فیزیکی هرماده بستگی به دما وفشارنگهداری آن خواهد داشت مگر اینکه ماده تحت شرایط تغییر فاز باشد که دراینصورت دوحالت ازسه حالت ماده درکنار یکدیگر خواهند بود.

بدین علت همیشه برای تشخیص حالت یک ماده احتیاج به دوکمیت دما و فشار خواهیم داشت.

Joomla templates by a4joomla