گرمای محسوس (Sensible heat)

اگر نتیجه افزایش یا کاهش گرمای یک ماده فقط تغییرات دمای ماده باشد و در ماده هیچگونه تغییرحالتی روی ندهد، به آن گرمای محسوس گویند.کلمه محسوس

در مورد گرمایی به کار گرفته می شود که بتوان اثر آنرا با یک ترمومتر ملاحظه نمود.

Joomla templates by a4joomla