انتقال حرارت (Heat transfer )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف ) انتقال گرما به روش تشعشی ( تابشی )
در روش تشعشعی انتقال حرارت بوسیله امواج شبیه امواج نوری یا رادیویی صورت می گیرد .
برای مثال انرژی خورشید توسط تشعشعات خورشیدی به زمین انتقال می یابد . از آنجایی که حرکت امواج احتیاج به محیط مادی نداشته و درخلاء نیز امکان پذیر است ، لذا انجام این روش انتقال حرارت مستقل از وجود یک محیط مادی خواهد بود. درحالیکه برای انجام دو روش دیگر وجود یک محیط مادی الزامی است .
هر سطح گرمی می تواند گرمایش را از طریق تشعشع به فضا یا سطوح سردتر اطراف خود انتقال دهد. درحالیکه یک سطح سرد می تواند جذب کننده تشعشعات حرارتی باشد. در بعضی از سیستمها برای گرم کردن اطاق از منابع گرمایش تشعشعی در سقفها ، دیواره ها و یا کفها استفاده می نمایند.
هنگامیکه گرما بوسیله تشعشع انتقال می یابد هوای میان دو جسم گرم و سرد ، گرم نمی شود زیرا هوا بیشتر تشعشعات را ازخود عبور می دهد. دمای هوا در معرض خورشید تقریبا همدمای هوایی است که در سایه قرار دارد. با این وجود اگر شخص درمعرض تشعشعات خورشید قرارداشته باشد بیشتر احساس گرما خواهد کرد، تا هنگامیکه درسایه قرارداشته باشد . این فقط بدلیل برخورد مستقیم تشعشعات خورشیدی است که شخص احساس گرمای بیشتری می کند. در دماهای پائین و اختلاف دماهای کوچک مقدار تشعشع کم است .لذا درکاربردهای واقعی تبرید، انتقال حرارت تشعشعی کم اهمیت می باشد. به هرحال اگر سالن سرد در معرض تشعشعات خورشیدی قرار داشته باشد ، سالن می تواند یک جذب کننده گرما باشد . این گرمای جذب شده از تشعشعات مستقیم خورشیدی می تواند یک فاکتور بزرگی در محاسبات بار گرمایی باشد .

 

 

 

 

 

 

 

ب) انتقال گرما به روش هدایت ( رسانش )
جریان گرما از میان یک ماده مطابق شکل هدایت گرما نامیده می شود. برای آنکه میان دو ماده انتقال حرارت صورت گیرد می بایستی درتماس با یکدیگر باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این روش انتقال حرارت خیلی مؤثر بوده و همیشه احتیاج به محیط مادی دارد .اگر شخص انتهای یک میله فلزی را بدست گیرد و انتهای دیگر آنرا گرم نماید ، گرما از انتهای گرم به سمت انتهای سرد میله فلزی هدایت شده و آنرا حس خواهد نمود.
هدایت گرما بین قسمتهای یک ماده توسط ارتعاشات مولکولی صورت می گیرد. همانگونه که ذکر گردید جهت انتقال گرما به این روش، احتیاج به محیط های مادی هادی حرارت می باشد .از اینرو توانایی مواد مختلف برای هدایت حرارت متفاوت می باشد .
درکل موادی که درجریان الکتریسته هادی خوبی می باشند ، هادیهای خوبی برای گرما خواهند بود ( قانون wiedmann-frank) . موادی که خیلی کم هادی گرما هستند عایق نامیده می شوند .
چنین موادی برای عایق کردن یخچالها ، اطاقها و هر فضای دیگری که در یک دمای متفاوتی از دمای محیط خود قرار دارند ، مورد استفاده قرارمی گیرد.
ج ) انتقال گرما به روش جابجایی ( همرفت )
حرکت گرما از مکانی به مکانی دیگر توسط مایع یا گاز انتقال حرارت به روش جابه جایی است . آب و هوا سیالاتی می باشند که معمولاً دراین روش مورد استفاده قرارمی گیرند.
با گرم شدن سیال دانسیته آن کاهش یافته وبالعکس باسرد شدن آن دانسیته افزایش می یابد .بدین جهت همیشه سیال سرد میل به پائین آمدن و سیال گرم میل به اوج گرفتن خواهد داشت .
بدین ترتیب همیشه در اینگونه سیستمها یک حرکت مداوم سیال ایجاد خواهد شد ، گرم شدن هوای اطاق توسط رادیاتورهای نصب شده در پائین اطاق ، سرد شدن هوای داخل یک یخچال با اواپراتور صفحه ایی که در بالاترین قسمت یخچال قرار می گیرد و نمونه های دیگر از جمله سیستمهایی می باشند که مؤثرترین روش انتقال حرارت در آنها روش جابه جایی است .

 

Joomla templates by a4joomla