وزن وجرم (weight and Mass)


مقدار ماده با مقدار وزن آن در ارتباط است .وزن بصورت نیرویی اعمالی یک جسم بر روی یک مقیاس بیان میشود .نیروی جاذبه اعمالی بر یک ماده توسط زمین ، به صورت وزن ماده بیان می شود . این نیروی کشش ( نیروی جاذبه ) می تواند به جسمی که از ارتفاعی رها می شود شتاب دهد.

 

 

Joomla templates by a4joomla