دما واندازه گیری دما ( Temperature and temperature Measurement )


دما مقیاسی است که برای اندازه گیری شدت گرمای مواد بکار رفته و می تواند مسیر حرکت انرژی حرارتی را مشخص نماید .
یعنی دما نمی تواند به تنهایی مقدار گرمای یک ماده را به دست دهد . بلکه فقط درجه گرمی ، یا چه مقدار گرم و یا سرد بودن ماده را بطور نسبی نشان می دهد .
بدین لحاظ در موقع بکار بردن لغات " دما " و " گرما " می بایستی به این تعاریف و فرق بین آنها دقت کافی مبذول داشت .
در تئوری ملکولی گرما ، دما سرعت حرکت اتم را اندازه گیری می کند و گرما حاصلضرب سرعت حرکت اتم در تعداد اتمهایی که تحت تاثیر گرما قرار گرفته اند می باشد .

Joomla templates by a4joomla