فشاراتمسفریک ( Atmospheric pressure )


اتمسفر احاطه کننده زمین ترکیبی از گازهای مختلف بوده که عمده آنرا اکسیژن و نیتروژن تشکیل داده و تا چندین مایل بالاتر از سطح زمین ادامه می یابد . وزن گازهای فوق به سمت پایین و بر روی زمین اعمال شده و نتیجه آن بر روی سطح زمین ، ایجاد فشار اتمسفریک خواهد بود.
در هر نقطه از سطح زمین فشار اتمسفریک مربوط به آن نقطه تقریبا ثابت می باشد، مگر اینکه به علت تغییرات شرایط آب و هوایی تغییر یابد .جهت رسیدن به یک استاندارد مشخص ،فشار اتمسفریک درسطح دریا به عنوان یک مرجع مبنا برای مقایسه فشارهای دیگر در نظر گرفته شده است .

 

Joomla templates by a4joomla