بارومترها ( Barometers )
بارومترها وسایلی هستند که برای اندازه گیری فشار اتمسفر استفاده شده و دارای انواع مختلف می باشند. یک بارومترساده که فشار را برحسب ارتفاع ستون جیوه اندازه گیری می کند شامل یک لوله شیشه ای با طول تقریبی یک متر و یا یک انتهای بسته بوده که داخل آن با جیوه پرشده است . ( طبق شکل زیر )
بایستی بعد از پر کردن لوله با انگشت شصت سمت باز لوله را محکم گرفت و لوله را به داخل یک تشت پر ازجیوه برگرداند .بعد از برداشتن انگشت از روی انتهای باز ، سطح جیوه از انتهای بسته پایین آمده و در آن قسمت تقریباً یک خلاء کامل بوجود می آید .فشار اعمالی از طرف اتمسفر بر روی جیوه داخل ظرف ، سبب آن خواهد شد که سطح جیوه در یک ارتفاع مشخص قرار گیرد که مقدار این ارتفاع بستگی به مقدار فشار اتمسفریک آن محل دارد .با قراردادن یک خط کش با مقیاس میلیمتر درکنار لوله شیشه ای قائم بطوریکه صفر آن درسطح جیوه قرارگیرد می توان ارتفاع سطح جیوه رابه دست آورد.
مقدار این ارتفاع همان مقدار فشار اتمسفریک محل برحسب ( mmHg ) میلیمتر جیوه خواهد بود .

Joomla templates by a4joomla