گیجهای لوله بُردن (Bourdon tube Gauges )


از آنجایی که در اندازه گیری فشارهای بالاتر از یک اتمسفر طول لوله لازم مانومترها زیاد بوده و به دلیل ملاحظات عمل دیگر ، از مانومترها برای اندازه گیری فشارهای بالا استفاده نمی کنند .
برای اندازه گیری فشارهای بالا ازگیجهای لوله بردن به طور وسیع استفاده می شود . مکانیزم گیجهای لوله بردن درشکل زیر نشان داده شده است .
لوله بردن یک لوله فلزی انحنادار و بیضوی شکل بوده که با افزایش و یا کاهش فشار سیال داخل آن ، انحنای لوله بترتیب کمتر( صاف ) و یا بیشتر (خم ) می شود .هرگونه تغییر در انحنای لوله بردن از طریق یک سیستم چرخ دنده به عقربه انتقال می یابد .
جهت و مقدار حرکت عقربه بستگی به جهت و مقدار تغییر انحنای لوله خواهد داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شار سنجهای مجهز به لوله بردن می توانند فشارهای بالاتر یا پایینتر از فشار اتمسفریک رااندازه گیری نمایند .
درشکل زیر چند نوع از این فشارسنجها نشان داده شده است .
در شکل (a ) فشارسنجی نشان داده شده است که برای اندازه گیری فشارهای بالاتر از فشار اتمسفریک طراحی شده و به آن گیج فشار ( pressure gage ) می گویند .
توجه شود که هر سه فشارسنج نشان داده شده ، مقدار فشار سیال را به صورت نسبی و نسبت به فشار اتمسفریک نشان می دهند .
بدین علت عقربه هر سه فشار سنج در حالت عادی ( زمانیکه محل اتصال آنها با اتمسفر در ارتباط است بر روی صفر قرار دارند .
بنابراین برای بدست آوردن فشار کلی (مطلق ) سیال داخل لوله بردن ، که همان سیال داخل سیستم و یا مخزن می باشد ، می بایستی مقدار فشارخوانده شده توسط این گیجها را با توجه به فشار اتمسفریک تصحیح نمود .

Joomla templates by a4joomla