فشارهای نسبی ومطلق ( Absolute and gage pressures )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه شود که از واحد ستون جیوه معمولاً در فشارهای زیر فشاراتمسفراستفاده می شود .
و علت استفاده آن در شکل بالا درقسمت فشارهای بالای اتمسفریک صرفاً جهت آموزش است .

مثال:
گیج فشاری که متصل به یک مخزن پرفشار است مقدار فشار آنرا (Mpa) 1 نشان می دهند .
مقدار فشار مطلق مخزن و یا فشار کلی سیال داخل آن را بدست آورید.
حل :
می دانیم که

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال:
اگر در مثال قبل به جای استفاده از گیج فشار فوق از یک مانومتر جیوه ای و یا آبی استفاده کنیم اختلاف دو سطح در لوله U شكل مانومتردر هرحالت چقدرخواهد بود؟
حل :
فاصله میان دو سطح در مانومتر جیوه ای را می توان با توجه به تساوی زیر که ارتباط بین ستون جیوه و فشار برحسب پاسکال را مشخص می سازد ، بدست آورد.

 

Joomla templates by a4joomla