فشاربحرانی ( Critical pressure )


فشار بحرانی حداقل فشاری است که برای مایع کردن بخار در دمای بحرانی لازم است .
به عبارت دیگر فشار بحرانی همان فشار اشباع ماده در دمای بحرانی است.
در اینصورت اگر فشار اعمالی بر روی بخار کمتر از فشار بحرانی بوده و بخار در دمای بحرانی قرارداشته باشد نمی توان آنرا به مایع تبدیل کرد.

Joomla templates by a4joomla