فشار هدسیال ( Pressure Fluid Head )


داشتن شناخت از فشاری که توسط یک سیال تولید می شود بسیار مفید است . درک این موضوع در تعیین مقدار فشار لازم برای غلبه بر انتهای جریان سیال خصوصاً در جریانهای عمودی و به سمت بالا ، کمک زیادی خواهد کرد .
زمانیکه بحث از هد پمپ می شود منظور همان مقدار فشاری است که بایستی پمپ به سیال اعمال کند تا بر فشار تولید شده توسط ستون سیال موجود در مسیر و انتهای فشار مختلف غلبه کند و آنرا تا نقطه مشخص پمپاژ کند .
توجه شود که پمپ وسیله ای است برای پمپاژ مایعات ، و کمپرسور ، وسیله ای است که گازها را کمپرس می نماید .
بنابراین درسیستم های تبرید نیز ، کمپرسور وظیفه جبران افت های فشار حاصل در سیستم را به عهده خواهد داشت .
هد سیال همان فشار تولیدی توسط ستون سیال ساکن بوده و می توان آن را برحسب واحد طول بیان کرد. ازطرفی هد سیال یک اصطلاح کلی بوده و می توان از آن به عنوان واحد فشار استفاده کرد .

Joomla templates by a4joomla