قانون بویل ( Boyles law )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانند حالت قبلی می توان این قانون را توسط یک سیلندر و پیستون مطابق با شکل زیر نشان داد.
با اندازه گیری همزمان دو مقدار حجم و فشار سیلندر به آهستگی متراکم می شود ، طوریکه هیچگونه افزایش دمایی در آن رخ ندهد ، ملاحظه خواهد شد که تساوی فوق همیشه برقرار خواهد بود .
همانطور که درشکل ( b )نشان داده شده است همیشه کاهش حجم باعث افزایش فشار خواهد شد.

 

Joomla templates by a4joomla