قانون دالتون ( Dalton's low )


قانون دالتون برای فشارهای جزیی پایه اصلی عملکرد سیستمهای خنک کننده از نوع جذبی می باشد این قانون بیان می دارد که فشار کل یک مخلوط از گازهای محبوس شده برابر مجموع فشارهای هر یک از گازهای مخلوط می باشد.
فشار کلی هوا در یک سیلندر هوای متراکم شده برابر مجموع فشارهای گاز اکسیژن ، گاز نیتروژن ،گاز دی اکسید کربن و بخار آب می باشد . این قانون همراه با تلفیقی از قوانین چارلز و بویل مبنایی برای بدست آوردن خواص رطوبی هوا را شکل می دهند.

Joomla templates by a4joomla