قانون پاسکال ( Pascal's law)


قانون پاسکال بیان می دارد که فشار اعمالی بر روی یک سیال محبوس شده ، بطور مساوی در تمامی جهات انتقال می یابد .
کاربرد عملی قانون پاسکال درشکل زیر با استفاده از یک سیلندر و پیستون که داخل آن پر از مایع است ، نشان داده شده است.
با اعمال فشار psig 1000 (kpa 778 ) بر پیستون ، گیجهای فشار متصل به سیلندر نشان می دهند که فشار اعمالی در تمامی جهات یکسان است .
این اصل اساسی مورد استفاده در بیشتر سیستمهای پنوماتیک و هیدرولیک می باشد .

Joomla templates by a4joomla