حرکت ( Motion )


حرکت یک جسم و یا یک ذرۀ مادی زمانی رخ می دهد که موقعیت آن نسبت به یک سیستم مختصات مرجع ( مثلاً زمین ) تغییر کند .
مقدار حرکت توسط واحد طول بیان می شود .
برای نشان دادن جهت حرکت جسم می توان از یک بردار استفاده کرد که به آن بردار جابجایی می گویند .
اندازه این بردار بیان کننده مقدار حرکت خواهد بود .

Joomla templates by a4joomla