نیرو ( Force)
آن چیزی که باعث حرکت ، توقف ، تغییر سرعت حرکت و یا تغییر جهت حرکت جسمی گردد نیرو نام داشته و می توان آن را در هر جهتی به جسمی اعمال کرد . نیرو می تواند اندازه و شکل جسم را تغییر دهد .
واحد نیرو در سیستم متریک نیوتن و در سیستم انگلیسی پوند می باشد .
می توان آنرا از طریق معادله زیر بدست آورد .
F=ma
یعنی اگر به جسمی به جرم m ، نیروی F وارد شود ، به آن شتابی باندازه a خواهد داد .
توجه شود که مقدارشتاب جسم ( a) درجهت نیروی اعمالی F می باشد .
درعلوم مقدار و جهت نیروی اعمالی بر یک جسم را بوسیله بردار نیرو نشان می دهند .
مثال :

 

Joomla templates by a4joomla