کار ( Work )
کار مکانیکی زمانی انجام می شود که نیروی اعمالی بر یک جسم بتواند جسم را در یک فاصله جابجا نماید .
اگر نیروی اعمالی بر جسم موازی با جهت حرکت جسم باشد .
مقدار کار انجام شده ( W) برابر حاصلضرب نيروی ( F ) درمقدار مسافت جابجایی ( d) خواهد بود .
یعنی ( a ) W= Fd
كه در آن داریم :

 

 

 

 

نیروی F می تواند همان نیروی وزن جسم ( mg ) باشد .
چون این نیرو در امتداد عمود بر سطح زمین است پس کار نیروی وزن زمانی صورت می گیرد که جسم در امتداد قائم جابجا شود .
بدین جهت در این حالت فاصله جابجایی ( d) همان ارتفاع جابجایی جسم ( h) بصورت قائم می باشد و معادله کار بصورت زیر درمی آید .
( b ) W=mgh
مثال:
یک دستگاه فنی دارای جرم (kg ) 165 برای نصب تا ارتفاع ( m) 96 بالا برده می شود.
با صرفنظر کردن از اصطکاک و تلفات دیگر ، کار انجام شده را بدست آورید .
حل :
در این حالت بایستی از معادله ( b) استفاده نماییم و لذا داریم :

 

 

 

مثال :
یک صندوق بزرگ با یک سرعت ثابت به اندازه 110(m) در طول یک مسیر افقی جابجا می شود .
اگر نیروی اصطکاک مقاوم در مقابل حرکت صندوق برابر 92(N) باشد کار انجام شده را بدست آورید.
حل :
بااستفاده از معادله ( a) داریم :

Joomla templates by a4joomla