تبدیل واحدها (Conversion of units)
یكی از مهمترین بحثها در مهندسی وصنعت، بحث واحدها وچگونگی تبدیل یکاهای مختلف موجود در دستگاههای آحاد گوناگون می باشد.دراین بخش شما با واحدهاو سیستم واحدها وچگونگی تبدیل واحدها آشنا خواهید شد.
در قسمت ضمیمه جداول مفیدی در زمینه تبدیل واحدها آورده شده است. در ضمیمه فوق پیشوندهای رایج در استفاده از واحدها مانند میلی، سانتی، کیلو وغیره، همچنین یکسری جداول مفید دیگری مانند اعداد رومی، حروف یونانی گرد آوری شده است، که مطالعه آنها را پیشنهاد می نماییم.
ازآنجایی که مقدار هرکمیت در علوم دارای واحد می باشد ودر محاسبات بایستی واحد تمامی کمیتهای مختلف موجود در یک فرمول در یک دستگاه باشند، در غیر این صورت محاسبات غلط خواهد بود، لذا در صنعت نیز آشنایی با واحدها امری ضروری ومهممی باشد.
هر دستگاه یا سیستم واحدها شامل یکسری واحدها می باشد که معمولاً سه تای آنها بنا به قراردادبه عنوان واحدهای اصلی تعریف می شوند.واحدهای دیگر سیستم که واحدهای فرعی می باشند از روی همین واحدهای اصلی با استفاده از تعاریف وقوانین فیزیکی به دست می آیند.
غیر از موارد خاص معمولاً در هر دستگاهی سه واحد طول، جرم وزمان، واحدهای اصلی می باشند. اگر بخواهیم واحد کمیتهای دیگری مانند نیرو وفشار رادر هر دستگاهی به دست آوریم بایستی ابتدا رابطه فیزیکی ( فرمول ) آنرا بدانیم وسپس بتوانیم واحد آن را مشخص نماییم.

Joomla templates by a4joomla