فهرست مطلب

فهرست مطالب
81 مبردها 109 سردکن های دو لوله ایی
82 مبردها- مقاله جدید 110 سرد کننده صفحه لوله ایی
83 اثر تبرید یخ 111 سرد کننده مخزنی
84 تن تبرید 112   سرد کننده کویل – پوسته ای
85 مخلوط های یخ ونمک 113   سردکننده لوله – پوسته ایی
86 برین و آب شیرین 114   اواپراتورهای انبساط خشک
87 یخ خشک 115 اواپراتورهای مرطوب
88 جریان سیال 116   اواپراتورهای نوع اسپری
89 اثر جریان سیال به روی انتقال حرارت 117   ظرفیت اواپراتور
90 ترکیب هوا 118   ضریب هدایت کلی
91 درجه حرارت خشک 119   اختلاف دمای متوسط لگاریتمی
92 دمای نقطه شبنم 120 اثر مقدار هوای عبوری بر روی ظرفیت اواپراتور
93 حالت اشباع 121   مساحت سطح ( کویل اواپراتور )
94 رطوبت مطلق 122   اختلاف دمای اواپراتور
95 رطوبت نسبی 123   اثر TD کویل برروی رطوبت فضای داخل سالن سرد
96 نسبت رطوبت 124   اثر حرکت هوا بر روی شرایط محصول
97 محتوای گرما یا آنتالپی هوا 125   کندانسورها وبرجهای خنک کن
98 نمودار رطوبتی هوا 126   کندانسور
99 اواپراتورها یا تبخیرکننده ها 127   بار کندانسور
100 ساختمان اواپراتورها 128   ظرفیت کندانسور
101 اواپراتورهای لوله ای  129   مقدار و افزایش دمای محیط تقطیر کننده
102 اواپراتورهای لوله ای 130   کندانسورهای هوایی
 103 اواپراتورهای فین دار 131   مقدار و سرعت هوا
 104 گردش مبرد درداخل اواپراتور 132   سیستم های کندانسور آبی
105 روشهای تغذیه مبرد  133   منابع کتاب 
 106 اواپراتورهای جابه جایی طبیعی 134   ضمیمه
107 اواپراتورهای جابجایی اجباری 135  مؤخره
 108 اواپراتورهای سرد کننده مایع  136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla