برداشت جزیی از کتاب مذکور با ذکر نام منبع ( ASA.ir ) و نام مؤلف بلا مانع می باشد.

  فهرست مطالب

 
1  پیشگفتار  71   تبخیر و سرمایش
2 مقدمه  72   سیستم تبرید
3 مختصری از تاریخچه تبرید  73   قانون دوم ترمودینامیک
4 تبدیل واحدها  74   مبردها
5 SI  75   مبردها- مقاله جدید
6 سیستم MKS عملی ( صنعتی )  76   اثر تبرید یخ
7   سیستم CGS ( سیستم سبک )  77   تن تبرید
8 سیستم MTS ( سیستم سنگین )  78   مخلوط های یخ ونمک
9 سیستم fps ( سیستم انگلیسی )  79   برین و آب شیرین
10 برخی کمیت های فرعی فیزیک  80   یخ خشک
 11  طول ، سطح ، حجم ، نیرو ، انرژی ، گرما ، فشار ، توان  81   جریان سیال
 12  حروف الفبای یونانی  82   اثر جریان سیال به روی انتقال حرارت
 13  اعداد رومی  83   ترکیب هوا
 14   جدول روابط تبدیل واحدها  84   درجه حرارت خشک
15 ترمودینامیک ( Termodynamics)  85   درجه حرارت مرطوب
16 گرما و جریان گرما  86   دمای نقطه شبنم
17 گرمای ویژه  87   حالت اشباع
18 گرمای تراکم  88   رطوبت مطلق
19 معادل مکانیکی گرما  89   رطوبت نسبی
20  تغییر حالت  90   نسبت رطوبت
21 گرمای محسوس  91   محتوای گرما یا آنتالپی هوا
22 انتقال حرارت  92   نمودار رطوبتی هوا
23  وزن وجرم  93   اواپراتورها یا تبخیرکننده ها
24  دانسیته  94   ساختمان اواپراتورها
25  حجم مخصوص  95   اواپراتورهای لوله ای
26   چگالی  96   اواپراتورهای صفحه ای
27  نرخ جریان جرمی وحجمی  97   اواپراتورهای فین دار
28 دما واندازه گیری دما  98   گردش مبرد درداخل اواپراتور
29   ترمومتر  99   روشهای تغذیه مبرد
30   مقیاس های دمای مطلق  100   اواپراتورهای جابه جایی طبیعی
31   دمای اشباع وحالت اشباع  101   اواپراتورهای جابجایی اجباری
32   دمای انجماد  102   اواپراتورهای سرد کننده مایع
33   دمای بحرانی  103   سردکن های دو لوله ایی
34   فشار هدسیال  104   سرد کننده صفحه لوله ایی
35   اثرات دمابرروی فشار  105   سرد کننده مخزنی
36   قانون چارلز  106   سرد کننده کویل – پوسته ای
37   قانون بویل  107   سردکننده لوله – پوسته ایی
38   قانون دالتون  108   اواپراتورهای انبساط خشک
39   قانون پاسکال  109   اواپراتورهای مرطوب
40   قانون عمومی گازها  110   اواپراتورهای نوع اسپری
41   حرکت  111   ظرفیت اواپراتور
42   سرعت  112   ضریب هدایت کلی
43   شتاب  113  اختلاف دمای متوسط لگاریتمی
44   نیرو-force  114   اثر مقدار هوای عبوری بر روی ظرفیت اواپراتور
45   نیروی جاذبه ( وزن )  115   مساحت سطح ( کویل اواپراتور )
46  کار  116   اختلاف دمای اواپراتور
47  توان  117   اثر TD کویل برروی رطوبت فضای داخل سالن سرد
48   اسب بخار  118   اثر حرکت هوا بر روی شرایط محصول
49  انرژی  119   کندانسورها وبرجهای خنک کن
50   انرژی سینتیک ( جنبشی )  120   کندانسور
51   انرژی پتانسیل  121   بار کندانسور
52    انرژی کل خارجی  122   ظرفیت کندانسور
53   انرژی داخلی  123   مقدار و افزایش دمای محیط تقطیر کننده
54  خاصیت  124   کندانسورهای هوایی
55   آنتالپی  125   مقدار و سرعت هوا
56   آنتروپی  126   سیستم های کندانسور آبی
57   خواص متمرکز وشدتی  127   منابع کتاب
58   سیستم ترمودینامیکی وحجم کنترل  128  ضمیمه
59   سیستم کنترل بسته  129  مؤخره
60   سیستم کنترل باز یا حجم کنترل  130  
61   سیستم ایزوله ( منزوی )  131  
62 سیستم عایق    132  
63  حالت سیستم  133  
64   تعادل ترمودینامیکی  134  
65   فرآیند وسیکلهای ترمودینامیکی  135  
66   ماده خالص  136  
67   دیاگرام های خواص ترمودینامیکی مواد خالص  137  
68   مقدار انرژی سیال  138  
69  قانون بقای انرژی ( قانون اول ترمودینامیک )  139  
70   فرآیند خفگی وضریب ژول تامسون  140  

20190714110250.jpg
43364-BigPic (2)
1 2